Rozbory vody

Cena zahŕňa odber vzorky vody pracovníkom akreditovaného laboratória priamo u Vás na odbernom mieste.
Po objednaní a zaplatení vás budeme čo najskôr kontaktovať a dohodneme termín odberu.
Výsledky rozboru z certifikovaného laboratória obdržíte v priebehu cca 10 dní po odobratí vzorky.
V prípade nepriaznivého rozboru vody Vám s rozborom zašleme aj cenovú ponuku na jej úpravu.

Vyberte si typ rozboru vody

aj pre kolaudáciu

Minimálny rozbor podľa NV 247/2017 Z.z.

 • 11 mikrobiologických parametrov
 • 15 fyzikálno-chemických parametrov
128 €

Minimálny rozbor podľa NV 247/2017 Z.z.

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
Vláknité baktérie okrem Fe a Mn baktérií
Mikromycéty
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Absorbancia
Farba
Zákal
Pach
Dusičnany
Dusitany
Železo
CHSK Mn
Mangán
Amónne ióny
pH
Vodivosť (20°C)
Vápnik
Horčík
Vápnik a horčík :  tvrdosť ( mmol/l )
obľúbený

Minimálny rozbor podľa NV 247/2017 Z.z.

+
ťažké kovy

 • 11 mikrobiologických parametrov
 • 15 fyzikálno-chemických parametrov
 • 12 ťažkých kovov
298 €

Minimálny rozbor podľa NV 247/2017 Z.z.

+
ťažké kovy

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
Vláknité baktérie okrem Fe a Mn baktérií
Mikromycéty
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Absorbancia
Farba
Zákal
Pach
Dusičnany
Dusitany
Železo
CHSK Mn
Mangán
Amónne ióny
pH
Vodivosť (20°C)
Vápnik
Horčík
Vápnik a horčík :  tvrdosť ( mmol/l )
+
Hliník
Arzén
Bór
Kadmium
Chróm
Meď
Ortuť
Sodík
Nikel
Olovo
Antimón
Selén
obľúbený

Minimálny rozbor podľa NV 247/2017 Z.z.

+
pesticídy

 • 11 mikrobiologických parametrov
 • 15 fyzikálno-chemických parametrov
 • 28 pesticídov
348 €

Minimálny rozbor podľa NV 247/2017 Z.z.

+
pesticídy

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C
Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C
Vláknité baktérie okrem Fe a Mn baktérií
Mikromycéty
Živé organizmy
Mŕtve organizmy
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón
Absorbancia
Farba
Zákal
Pach
Dusičnany
Dusitany
Železo
CHSK Mn
Mangán
Amónne ióny
pH
Vodivosť (20°C)
Vápnik
Horčík
Vápnik a horčík :  tvrdosť ( mmol/l )
+
Carbendazim 
2-Hydroxy-terbuthylazin 
Atrazín
Chloridazon, methyl-desphenyl
Dimethachlor 
Dimeténamid vrátane iných izomérových zmes 
Flufenacet 
Metazachlor 
Metolachlor
S-Metolachlor
Chlorsulfuron 
Chlorotoluron 
Desmethyl-isoproturon 
Isoproturon
Linuron 
Nicosulfuron 
Cyproconazole 
Epoxiconazole 
Prochloraz 
Propiconazole 
Tebuconazole 
Azoxystrobin 
Chloridazone 
Ethofumesate 
Lenacil 
Mesotrione
Pendimethalin 
Quinmerac
PRÉMIOVÝ

Úplný rozbor podľa NV 247/2017 Z.z.

Spolu 114 parametrov

 • Mikrobiologické parametre
 • Fyzikálno-chemické parametre
 • Ťažké kovy
 • Pesticídy
 • Rádioaktívne látky
 • Iné
748 €

Úplný rozbor podľa NV 247/2017 Z.z.

Escherichia coli
Koliformné baktérie
Enterokoky
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C 
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C 
Vláknité baktérie
Mikromycéty
Živé organizmy
Mŕtve organizmy 
Železité a mangánové baktérie
Abiosestón 
Absorbancia  
Farba 
Zákal  
Pach 
Dusitany  
Dusičnany 
Chloridy 
Flouridy  
Sírany  
Bromičnany  
Celkové kyanidy  
Amónne ióny
Chemická spotreba kyslíka manganistanom
pH
Vodivosť pri 20°C  
Chlorečnany  
Chloritany  
Chuť  
Voľný chlór  
PAU  
Príprava vzorky  
PAU Benzo(a)pyrén  
VOC Benzén  
Príprava vzorky  
VOC 1,2-Dichlóretán 
VOC Chlórbenzén  
VOC Dichlórbenzény  
VOC Trihalometány spolu  
VOC Vinylchlorid  
VOC Tetrachlóretén a Trichlóretén  
VOC 1,1,2,2-Tetrachlóretylén  
Striebro 
Hliník  
Arzén  
Bór  
Vápnik  
Vápnik a horčík  
Horčík 
Kadmium  
Chróm  
Meď  
Železo  
Ortuť  
Mangán  
Sodík 
Nikel 
Olovo 
Antimón 
Selén 
Kyselina brómoctová  
Nástrek halooctové kyseliny
Kyselina dibrómoctová  
Kyselina chlóroctová  
Kyselina dichlóroctová  
Kyselina trichlóroctová  
Kyseliny halooctové suma
Atrazín  
Nástrek pesticídy  
Atrazín, 2-hydroxy-
Atrazin, desethyl- 
Atrazin, desisopropyl- 
Terbuthylazine 
Terbuthylazine, desethyl- 
Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy
Simazín 
Simazine, 2-hydroxy- 
Metamitron 
Metribuzin 
Terbutryn 
Prometryn  
Propazine 
Flufenacet  
Chlorsulfuron  
Nicosulfuron  
Linuron 
Chloridazone 
Chloridazon, methyl-desphenyl-  
Azoxystrobin  
Ethofumesate  
Lenacil  
Mesotrione 
Pendimethalin  
Quinmerac  
Carbendazim  
Cyproconazole  
Epoxiconazole  
Propiconazole  
Tebuconazole  
Metolachlor 
Alachlor  
Dimethachlor  
Metazachlor  
S-Metolachlor
VOC Trichlóretylén  
Nástrek metabolity
Chlorotoluron  
Desmethyl-isoproturon 
Prochloraz  
Celková objemová aktivita alfa  
Celková objemová aktivita beta  
Objemová aktivita Radón 222  
Vyhodnotenie výsledkov SK-CH-TT
Vyhodnotenie výsledkov SK-MB-TT

Ak máte záujem o vykonanie rozboru vody s inými parametrami alebo o urgentný rozbor, kontaktujte nás emailom na obchod@aqualive.sk alebo telefonicky na čísle 0948 129 376. Obratom vám vypracujeme cenovú ponuku.

Produkt bol pridaný do košíka
Prejsť do košíka